.. Utbildningar/föreläsningar

Barnuppfostran i olika kulturer, steg 1

Kultur är inte bara matvanor, musik eller klädsel. Kultur är också våra djupaste liggande värderingar, normer och attityder. När vi uppfostrar våra barn överför vi all det som vi själva betraktar som ”normalt”, det vill säga den kultur vi själva bär på. Barnuppfostran kan därför se mycket olika ut; det som är normalt i en kultur kan te sig fullkomligt främmande i en annan. Att arbeta med barn ställer därför höga krav på kunskap om olika kulturer och en förståelse för olika sätt att se på barnuppfostran. Kursen riktar sig till de yrkesgrupper som ställs inför dessa utmaningar, och kommer att beröra bland annat:

 • den traumatiserade familjen
 • gränssättning
 • bestraffning
 • förolämpningar
 • möte med föräldrar

Tidsåtgång halvdag.


Barnuppfostran i olika kulturer, Steg 2

Denna föreläsning vänder sig enbart till dem som tidigare deltagit i Barnuppfostran i olika kulturer steg 1.

Ur innehållet:

 • grupp kontra individkultur
 • motståndskultur
 • olika syn på sjukdom och handikapp
 • den magiska världsbilden
 • att arbeta genom tolk

Tidsåtgång halvdag.


Möte med människor från olika kulturer

Till Sverige kommer årligen tusentals människor från alla världens hörn; barn, föräldrar, åldringar. Möten med dessa människor ställer dels krav på kunskap om andra kulturer och religioner, annars kan det uppstå kulturkrockar, men det förutsätter också att man vet en del om den egna kulturen.

Kultur är inte bara språk, kläder, mat eller danser. Kultur innefattar också våra djupast liggande värderingar om hur en människa skall uppföra sig, vad som är rätt och fel, bra eller dåligt.

Om detta föreläser Ingela Olsson, som har 25 års erfarenhet av människor från andra kulturer, dels genom sin yrkeserfarenhet som lärare, men också som arbetskonsulent och chef för den kommunala Invandrarbyrån i Helsingborg. Ingela har utbildat personal inom skolor, sjukvård, polis och socialtjänst, samt för privata företag som t.ex. IKEA.

Ur innehållet:

 • Vilka flyktingar får stanna i Sverige och varför?
 • Kultur; strategier för att överleva
 • Grupp och individkultur
 • Fostra barn och ungdomar i en ny kultur
 • Olika syn på sjukdomar och botande
 • Den magiska världsbilden
 • Vad krävs för ett bra möte med patienten/eleven/föräldern?
 • Att arbeta genom tolk

Tidsåtgång halv- eller heldag.


Kulturmöten och kulturkrockar i vården

Synen på sjukdomar och död är i många kulturer annorlunda än vår västerländska. Att möta invandrare i vården kan därför upplevas som svårt. Att arbeta med patienter från hela världen ställer därför stora krav på kunskap om olika kulturer och förståelse för olika sätt att se på sjukdomar, sjukvård och medicinering.

I utbildningen ingår bland annat:

 • Synen på sjukdomar och botande i olika kulturer
 • Mötet mellan personal och patient, om olika förväntningar
 • Att uttrycka känslor i olika kulturer
 • Möte med anhöriga och patienter inför döden
 • Att arbeta genom tolk

Tidsåtgång halv- eller heldag


Förberedelser inför utlandstjänst

Att resa ut i världen för arbete i andra länder kräver förberedelser. Denna utbildning vänder sig till personer som vill förbereda sig för de kulturkrockar som kan förekomma i mötet med människor från andra länder. Utbildningen syftar i första hand på att medvetandegöra det svenska; det som är normalt för oss, men innehåller också viktig information om andra
kulturer och andra sätt att förhålla sig till livet.

Exempel på företag som anlitat Ingela Olsson:
IKEA, Albany AB, Banverket samt div. transportföretag.